Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pagina laatst bijgewerkt op: 20/06/2018

Deze website is eigendom van vzw Farmaka.

Contactgegevens:
vzw Farmaka
Kleindokkaai 18 
9000 Gent

Adres maatschappelijk zetel:
vzw Farmaka asbl
Coudenberg 70/1
1000 Brussel

Telefoon: 09/265.76.40
E-mail: info@farmaka.be

Ondernemingsnummer: 0412.024.227

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan vzw Farmaka of rechthoudende derden.

Onafhankelijkheid

vzw Farmaka is een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie en heeft geen banden met farmaceutische ondernemingen. Om die onafhankelijkheid te waarborgen, publiceren wij geen advertenties. Bovendien onderschrijven we de principes van de Health on the Net (HON) code en wordt onze site jaarlijks gereviseerd door de HON-stichting (www.hon.ch).

De informatie op deze website komt van erkende EBM producenten (wetenschappelijke tijdschriften, nationale of internationale organisaties), of wordt door Farmaka geproduceerd.
Farmaka houdt zich op de hoogte via een geautomatiseerde vigilantie voor bepaalde onderwerpen (bvb de transparantiefiches) en voert een systematische zoekopdracht uit voor andere (bvb syllabus van de opleidingen artsenbezoekers, literatuuronderzoek voor een consensusconferentie). Recente publicaties worden doorgegeven aan de wetenschappelijke medewerkers die de informatie behandelen en auteur zijn van de verschillende publicaties van Farmaka.

Het Formulier Ouderenzorg wordt geschreven door de redactie van het Formulier. De andere publicaties worden opgesteld door verschillende leden van het wetenschappelijk team. De eindredacteur van de publicaties varieert. Voor meer duidelijkheid over welke medewerker verantwoordelijk is voor welk project, zie ons organigram:
http://www.farmaka.be/nl/organisatie/medewerkers-en-bestuur
De methodologie van het Formularium Ouderenzorg vindt u in het formularium, onder “Inleiding” en daarna “werkwijze”.

Missie en doelpubliek

Deze website is gericht aan medisch personeel. Ons doel is te informeren over het rationeel gebruik van geneesmiddelen. 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De medische informatie op deze site is alleen bedoeld als aanvulling, en niet als vervanging van het contact tussen arts en patiënt of de bezoeker van deze site.

vzw Farmaka levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal vzw Farmaka de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

vzw Farmaka kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@farmaka.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. vzw Farmaka geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

vzw Farmaka kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

vzw Farmaka verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

vzw Farmaka hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om onze publicaties te bezorgen, afspraken te maken in het kader van onze dienstverlening en u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot vzw Farmaka, Kleindokkaai 18 te 9000 Gent of via info@farmaka.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan vzw Farmaka, Kleindokkaai 18 te 9000 Gent of via info@farmaka.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

vzw Farmaka kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Ook maken we hiervoor gebruik van Google Analytis, voor meer informatie betreffende de privacy-regels van google analytics klik hier. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten?